Õpilasesindus 2017/2018

Õpilasesinduse liikmed:

 • 1. Grete Kaljusaar (9. klass) - president 2. Mark Rako (9kl)
  3. Jako Jalakas (9. kl)     
  4. Merili Tursk (8.kl)
  5. Anni Kark (8.kl)
  6. Kairi Kokkota (7. kl) - asepresident
  7. Eiki Sören Mario Keskla (7.kl)
  8. Brita Valk (6.kl)
  9. Riin Lehtla (6.kl)
  10. Avelin Ruus ( 5.kl)
  11. Jaanika Valk (5.kl)

Lauka Põhikooli Õpilasesinduse põhimäärus

 

Üldsätted

 1. Lauka Põhikooli (PK) õpilasesindus (ÕE) on kooli 5-9 klassi õpilaste poolt valitud esindajate ühendus, kuhu kuulub igast klassist 1-2 õpilast
 2. Lauka PK ÕE juhindub kooli põhikirjast, kokkuleppest kooli juhtkonna ja ÕE vahel ning käesolevast põhikirjast
 3. Lauka PK ÕE eesmärgid on

3.1  esindada õpilasi

3.2  aktiviseerida õpilasi tunnivälisel ajal

3.3  järgida ja arendada koolitraditsioone

 

Õigused

 1. Oma eesmärkide saavutamiseks on Lauka PK ÕE-l õigus:

4.1  osaleda kooli tegevuse organiseerimisel vastavalt kooli kodukorrale

4.2  osaleda koolisisestel ÕE nõupidamistel

4.3  algatada üritusi ja korraldada neid kooli juhtkonna nõusolekul

4.4  kasutada kooli ruume arvestades kooli sisekorda

 

Kohustused

 1. Lauka PK ÕE tegevus on kooskõlas Lauka PK sisekorra eeskirjade, põhikirja ja käitumise heade tavadega
 2. Lauka PK ÕE vastutab oma tegevuse eest ja hoiab Lauka kooli head mainet

 

Juhtimine

 1. ÕE juhtimise organ on juhatus, mis koosneb 3 liikmest
 2. ÕE kutsutakse kokku kord kuus, vajadusel rohkem
 3. ÕE volitused kehtivad 1. septembrist 31. augustini
 4. Esimene ÕE kutsutakse kokku septembrikuu jooksul

 

Pädevus

 1. ÕE pädevus on:

11.1                  juhatuse liikmete ja protokollija valimine

11.2                  ettepanekute tegemine õpetajatele ja kooli juhtkonnale

12. Igal ÕE liikmel on ÕE koosolekul 1 hääl

13. ÕE tööd koordineerib ja kontrollib direktori poolt määratud ÕE juht

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT